Къде да уча за медицинска сестра?

Eкип MedicalSpace

май 2022

Вече сме взели решението да учим за медицинска сестра. Чудесно! Това със сигурност е една от най-благородните професии, която развива безценни човешки качества. Следващата стъпка е да изберем към кой университет да се насочим. Вариантите са достатъчно много за нашата страна. В тази статия правим бърз преглед на университетите, в които можем да реализираме образователните си намерения.

В България специалността медицинска сестра се изучава в рамките на образователно-квалификационната степен бакалавър след завършено средно образование. Обучението е редовно и е с продължителност осем семестъра, т.е. четири учебни години. В това време е включена както теоретичната подготовка, така и провеждането на практика. След завършване на бакалавърската си степен студентите могат да продължат обучението си чрез придобиване на магистърска степен. Друг вариант е след завършване на бакалавърската степен да се придобие специалност, така както специалност придобиват и лекарите. В нашата страна медицинските сестри могат да придобият една от следните специалности - Операционна и превързочна техника, Анестезиология и реанимация, Спешна медицина.

Специалността е регулирана от държавата и е част от направление Здравни грижи. Студентите се обучават в съответните факултети на медицинските университети.

Нека се запознаем с кандидат-студентските изпити и балообразуването за специалността "Медицинска сестра" в отделните учебни институции.

Лизинг Услуга Хирургического оборудования
Учеба в саду

Медицински университет  - София

Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

 

За специалността "Медицинска сестра" се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование. Окончателният бал се образува от: оценката по български език от ДЗИ (или оценката по български език от курса на обучение от дипломата за средно образование) + оценката по биология от ДЗИ (или оценката по биология от курса на обучение от дипломата за средно образование) + среден успех от дипломата за средно образование. Максималният бал е 18.

 

Линк към сайта на Факултет по обществено здраве

Линк към справочника за кандидат-студенти

Медицински университет - Пловдив

Факултет по обществено здраве

 

В Медицински университет - Пловдив за специалността "Медицинска сестра" изпитът е по етика, състои се от две части и е с продължителност два часа. В първата част кандидатите решават тестови въпроси - 20 от тях са от затворен тип, 5 тестови задачи от отворен тип, т.е. със свободен отговор и една задача, която представлява свободен аргументиран отговор на етически въпрос. Във втората част на изпита кандидат-студентите аргументирано описват мотивацията си да кандидатстват по специалността. Тази втора част отличава формата на този кандидатстудентски изпит от изпитите по същата специалност в другите университети. За да се вдъхновим за своята аргументация, можем първо да изгледаме видеата в поредицата "Твоята суперсила", където реални медицински специалисти разгазват за своите професии.

Балообразуването се формира от оценката по български език и литература от ДЗИ, а при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование и утроената оценка от конкурсния изпит по етика. Максималният бал е 24.

 

Линк към Факултет по обществено здраве

Линк към програмата по етика

Линк към справочника на кандидат-студента

 

Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна

 

Тук балът за класиране по специалността "Медицин­ска сестра" се образува като сбор от оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от конкурсния изпит тест по биология в МУ-Варна. Максималният бал е 24.00.

 

Изпитът по биология за бъдещите медицински сестри е с времетраене 2 часа. Представлява тест и включва въпроси от учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка). Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка" и специалност „Медицинска сестра", издание на МУ-Варна, 2017г.

 

Важно! Медицинският университет във Варна има филиали в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. Това ни дава допълнителна възможност да учим за медицинска сестра дори в родния си град.

 

Информация за изпита по биология за медицински сестри можем да открием тук

Медицински университет - Плевен

Факултет по обществено здраве

 

В медицинския университет в Плевен балообразуването зависи от това дали сме завършили средното си образование преди или след 2008 година.

За кандидати, завършили средно образование след 2008 г., балът се формира като сбор от:

- общия успех от дипломата за средно образование с коефициент 1;

- оценката от ДЗИ по български език и литература с коефициент 1;

- удвоената оценка от изпита по биология, с коефициент 1 или удвоената оценка от второ ДЗИ в зависимост от избора на кандидата, като ако ДЗИ е по биология е с коефициент 1, ако е по друг предмет е с коефициент 0,7.

За кандидати, завършили средно образование преди 2008 г., балът се формира като сбор от:

- общия успех от дипломата за средно образование с коефициент 1;

- оценката по български език и литература с коефициент 1;

- удвоената оценка от изпита по биология с коефициент 1.

Максимален бал – 24 единици. Минимален бал – 12 единици.

 

Програма за изпита по биология за специалността "Медицинска сестра"

От университета са подготвили информационна брошура на кандидат-студентите, която е достъпна тук

Страница на специалността "Медицинска сестра" на сайта на университета в Плевен

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

 

В Югозападния университет за балообразуване се взимат оценките от дипломата по биология и по български език и литература. Кандидат-студентът може да избира да се яви на изпит по биология или да му се вземе оценката от матурата. Максималният бал е 36. Изпитите са онлайн.

 

Линк към сайта на Факултет по "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

От университета са подготвили доста изчерпателен информационен пакет. Можете да го разгледате на този линк.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Факултет "Обществено здраве и здравни грижи"

 

В Русенския Университет балът за специалността "Медицинска сестра" се формира от оценката от изпита по биология, умножена по две, плюс оценките от дипломата за средно образование по БЕЛ, биология и химия. Максималният бал е 30

 

Линк към кандидатстудентския справочник

Програма на изпита по биология

Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

Ах, моретоооо…

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Факултет "Обществено здраве и здравни грижи"

 

Балът на бъдещите медицински сестри в Бургас се образува от удвоена оценка от дипломата за средно образование по биология или от ДЗИ по биология по избор на кандидата. Към тази сума се прибавят оценките от дипломата за средно образование по биология и химия.

 

Информация за кандидат-студентите

Линк към страницата на Факултет по обществено здраве