top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Стипендиантска програма на MedicalSpace за насърчаване на студентска научна дейност

В стремежа си да подкрепя студентите по медицински специалности MedicalSpace стартира стипендиантска програма за насърчаване на студентската научна дейност. 

За 2024 година са предвидени три стипендии по 300 лева. Стипендиите се присъждат за покриване на разходите за активно студентско участие в научен форум – вербална или постерна презентация.

След като се запознаеш с условията на стипендиантската програма, можеш да подадеш кандидатурата си.

Scholarship 1.png

Стипендията може да се използва за:

  • Пълно или частично заплащане на такса за участие в научен форум (конгрес, конференция и др.) в България или чужбина;

  • Пълно или частично покриване на разходи за транспорт или престой при участие в научен форум в България или чужбина;

  • Пълно или частично покриване на разходи за научната разработка, с която студентът участва в научния форум.

 

Кой може да участва?

Право на участие в конкурса за стипендия имат всички студенти, които се обучават в български медицински университет или колеж. Кандидатите трябва да планират участието си в научното събитие в периода от 1 юни до 31 декември 2024 година.

 

Как да участвам?

Участието в конкурса за стипендия се осъществява чрез попълването на този формуляр и прилагането на всички, описани във формуляра, документи.

 

Какъв е процесът по селекция?

Селекцията на кандидатите се извършва на три етапа:

1. По документи

Всички документи, описани във формуляра, следва да се прикачат по указания начин и със съответното съдържание.

2. По мотивация

Важен момент в кандидатурата на всеки участник е личната мотивация за развитие в областта на науката. При попълване на формуляра трябва да се отговори на два въпроса относно мотивацията на кандидатите – защо се занимават със студентска научна дейност и по какъв начин участието в конкретния научен форум е важно за тях. Селекцията в този етап се осъществява от екипа на MedicalSpace. Към следващия етап се допускат до 20 кандидатури, отговарящи на условията.

3. По абстракт

Абстрактите са анонимни и се подават за оценка към специалист с медицинско образование и с опит в научните представяния. От селектираните абстракти журито избира три разработки, като техните автори стават носители на стипендията.

 

* В случай на колебание в избора на стипендианти решаващо значение има автобиографията на студента. Предимство имат кандидатите, които вече са участвали в научен форум.

 

Срокове

Заявки за участие в конкурса се подават от 10.04.2024 г. до 12.05.2024 г.

Имената на стипендиантите се обявяват на 24.05.2024 г. в платформата MedicalSpace.org, както и в профилите на сдружението в социалните мрежи.

Сключване на договор за стипендия и изплащане на стипендиите – между 24.05.2024 г. и 10.06.2024 г.

Отчитане на научните участия – до 31.12.2024 г.


 

Изплащане и допълнителна информация

Стипендиите се изплащат след подписване на договор за стипендия между MedicalSpace и избраните кандидати. В случай че кандидатът не желае да подпише съответния договор, губи възможността за получаване на стипендия. 

 

Като доказателство за осъществяване на научното участие стипендиантите следва да представят на MedicalSpace фотографски или видео материали, документиращи участието им. Предоставените материали могат да се използват от MedicalSpace за популяризиране на стипендиантската програма

 

Личните данни, които кандидатите в стипендиантската програма предоставят на сдружение „Медикал Спейс“, се използват единствено за целите на програмата и не се споделят с трети страни.

bottom of page